خدمات تشخیصی

خدمات تشخیصی :

  • تشخیص انحرافات مفاصل و ستون فقرات
  • تشخیص علت دردهای مفاصل و ستون فقرات (آرتروز ، دیسک ، جابجایی مهره و… )
  • نوارعصب و عضله
  • سونوگرافی اعصاب ، تاندون ها ، عضلات و مفاصل